VESMÍRNÉ ZÁKONY ANEB VESMÍR TOUŽÍ PO ROVNOVÁZE

scales-36417__180

7  VESMÍRNÝCH ZÁKONŮ

1. Zákon produchovnění

Je velmi prostý, vše co existuje, veškeré bytí je  ryzí Duch. Z něho se rodí vše, jak ve velkém, tak v malém. Nejdříve hmotu vytváří, potom se v ní realizuje. Duch je nejmocnější nástroj ve vesmíru. Tvoří hmotu i všechny děje a procesy bytí. Duch vytváří vlastnosti i vnější strukturu věcí. Zdánlivá pevnost je jen iluze. Vše se skládá z drobných, rovnoměrně se pohybujících částeček, které tvoří základ každé manifestace. Každá částice v sobě obsahuje mužský i ženský aspekt, negativní i pozitivní pól.

2. Zákon shodnosti

Pravé poznání je ukryto v mikrokosmu a makrokosmu. Jak ve velkém, tak v malém, jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek. Až ovládnete svoji realitu, pochopíte a ovládnete rovněž procesy, které se odehrávají na úrovni makrokosmu. Pochopíte-li působení tohoto zákona, najdete ve svém nitru vždy srozumitelné a prosté odpovědi. Jako první se naučte rozumět svému tělu a své skutečnosti. Zjistíte, že všechny odpovědi již nosíte v sobě.

3. Zákon vibrací

Vše kmitá, je v pohybu. I částečky bytí jež jsou zdánlivě v klidu, neustále rovnoměrně kmitají. Rychlost kmitání ovlivňuje vlastnosti hmoty. Vibrace ducha jsou tak silné, až to vypadá, že se nehýbe. Silou svého ducha můžete snižovat nebo zvyšovat její frekvenci. To je umění práce s hmotou. Až si osvojíte tento zákon, budete moci měnit její vlastnosti. S pomocí ducha lze měnit frekvenci negativních částic na pozitivní. Můžete dokázat vědomě ovlivnit jakoukoliv vibraci,včetně těch vašich, můžete změnit frekvenci, kmitočet vašich buňek a s tím i kvalitu svého těla. Můžete vyladit silou svého ducha jakékoliv tělesné disharmonie, pokud vyvážíte energii vašich jemně vibrujících částeček.

4. Zákon polarity

Všechny protiklady, které existují zdánlivě odděleně, jsou identické povahy. Vše má dvě strany, avšak přesto jsou tyto protipóly pouze různé stupně intenzity stejné věci. Vše patří k sobě jako světlo a tma, chlad a teplo, radost i smutek, velikost či malost, mužské nebo ženské, pozitivní či negativní. Jedno bez druhého nemůže existovat. Světlo může poznat, že je světlem díky tmě a naopak. Vše má právo existovat a patří k sobě. Jednotu, vzájemnou propojenost se vším, byste měli umět rozpoznat především sami v sobě. Vše existující je tvořeno párem protikladů: má rub i líc. Každá věc má dva póly. Naučíte-li se zrušit polaritu nebo ji vědomě aplikujete a vytvoříte-li si tím svoji realitu, znamená to, že jste „mistrovali“ tento zákon.

5. Zákon rytmu

Vše je nekončící spirálou rytmu, vše plyne tam a zpět, co stoupá, musí zase klesat, co se nadechuje, musí jednou i vydechnout. Vše je podřízeno kyvadlovému pohybu- jak závaží kmitá jedním směrem, tak se bude pohybovat i na druhou stranu. Jak ve velkém tak v malém, za každou akcí následuje reakce, vše má svůj počátek i konec. Tyto děje se odehrávají v celém vesmíru a udávají rytmus i na vaší úrovni bytí. Pokud tento princip pochopíte, můžete jej zrušit a vytvořit stav klidu. Principy rytmu, vibrací a polarity jsou ty nejdůležitější,  silou svého ducha a pevnou vůlí můžete využít jejich vliv na vytváření své reality, dekódujete tak ve svém nitru důležitou součást duchovní alchymie.

6. Zákon příčiny a následku

Každá příčina má svůj následek a každý důsledek svojí příčinu-náhody neexistují. Tomuto zákonu nic neunikne, nezáleží na tom, zda byla příčina nastolena vědomě, či nevědomě. Nedovolte, aby váš život určoval někdo jiný.  Definujte si své reality sami mocí své vůle a svého ducha. Budete sami překvapeni, začne-li se vám v tom dařit. Tyto vědomosti, využijí -li se správně, ukrývají v sobě nesmírné bohatství moudrosti. Stanovte si příčinu vždy vědomě a s neochvějnou jistotou i jasností očekávejte následek. Nic neponechávejte iluzorní náhodě, ale snažte se všechny situace vědomě a pozitivně ovlivňovat.

7. Zákon pohlaví

Ženský a mužský aspekt se projevuje na všech úrovních bytí, až do nejmenších částeček všeho živého. Princip pohlaví existuje nejenom na fyzické, ale i v duchovní rovině. Akt tělesného spojení mezi mužem a ženou je energetický, kosmický sňatek. Tělesné spojení muže a ženy slouží splynutí jemnohmotné energie na duševní úrovni. Dvě duševní jádra, jeden mužský a jeden ženský hlavní tělesný aspekt, cestou přirozeného aktu spojení usilují o vnitřní splynutí svých energií. Je to kosmický ohňostroj sjednocení jemnohmotných duševních těl prostřednictvím těl fyzických. To je cílem aktu spojení.

Jsou zde dva velmi důležité aspekty, které uvolňují božské energie: stvoření nového života a splynutí duší v jeden vesmírný celek. Touha po fyzickém aktu vychází z hlubokého přání dvou duší po jednotě a celistvosti. Tak jako vy toužíte vyvážit v sobě ženské a mužské energie a sloučit je do zdravého celku, rovněž i duše si přeje splynout se svým protějškem na úrovni hmoty a vytvořit s ním zářivou jednotu. Akt pravé lásky překypuje božskou krásou a nejsou u něho přítomny nízké energie.

Vnímejte své tělo jako chrám, sloučení mužských a ženských energií je posvátný akt. Zbavte se vnitřní disharmonie a vyvažte v sobě mužskou a ženskou energii. Dosáhnete-li toho, ve vašem nitru se uskuteční vesmírný sňatek a dojdete opravdové moudrosti.  Pokud se vám nepodaří zažít tuto lásku v partnerském svazku, přesto usilujte o splynutí ve svém nitru.

Zjistíte, že tato vnitřní harmonie způsobí ve vaší realitě zázraky.

Láska

Z  knihy Thovt od  Kerstin Simoné

Milena Machurová
Autorka Magických karet emocí. Motivátorka a podporovatelka dobrých pocitů, která pomáhá lidem výkladem z karet emocí, ujasnit si pocity v rozhodování, v běžných i nezvyklých životních situacích a inspiruji k tomu, že každý z nás může objevit své světlo. S vášní a touhou ukazuji cestu každému, kdo má zájem, jak se cítit skvěle ve svém těle a jak se cítit dobře na duši. Žena s vášní k zázrakům, jak funguje naše mysl, tělo a emoce. Vizionářka s obdivem k Vesmíru a jeho zákonům. Autorka šesti e-knih: Zázraky se dějí aneb Jsi kočka, Restart Emocí, Tajemství života, Andělský tanec emocí, Magické metody, Magické otázky. FB: Zakladatelka a autorka fanpage Zázraky se dějí Více informací o mně najdete zde: Můj příběh
Komentáře